OBČIANSKE ZDRUŽENIE OZ SEBECHLEBY
Sebechleby č.10, PSČ 962 66 Sebechleby
registrácia MV SR  č. VVS/1-900/90-29131

ako osoba podľa § 7 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku na poskytnutie služby :
„BUDOVANIE NOVÝCH MARKETINGOVÝCH NÁSTROJOV NA PODPORU VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU REGIÓNU MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY ZLATÁ CESTA – MULTIMEDIÁLNA PREZENTÁCIA“

ktorého predmetom je uzavretie zmluvy o dielo a kde je predpokladaná cena za poskytnutie služby predmetu zákazky je cca 18000,-EUR s DPH.

V zmysle § 4 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa jedná o podprahovú zákazku zadávanú vyššie uvedeným verejným obstarávateľom.

V prípade záujmu o účasť vo vyhlásenom výberovom konaní je potrebné požiadať o súťažné podklady v termíne do 14.3.2011 do 14.00hod. a to :
písomne na adrese :
OBČIANSKE ZDRUŽENIE OZ SEBECHLEBY
Sebechleby č.10, PSČ 962 66 Sebechleby
alebo v prípade elektronickej komunikácie na e-mailovej adrese :
ozsebechleby@yahoo.com

Podmienky účasti, stanovené kritéria na vyhodnotenie ponúk, technická špecifikácia požadovaných služieb, ako aj ostatné informácie k predmetnej súťaži sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií :
Lukáš Šiklóši, predseda OZ
Mobil: 0915212575, E-mail: ozsebechleby@yahoo.com