Stanovy OZ Sebechleby

Schválené členské poplatky na rok 2010:
Fyzická osoba – 10€
Právnická osoba – 20€
Študenti – 0€

Článok 1
Základné ustanovenia

  • OZ Sebechleby (ďalej iba združenie) podľa § 6 zákona č.83/1990 Z.z. je dobrovoľné, mimovládne, verejnoprospešné združenie, ktoré poskytuje priestor pre zapájanie verejnosti do rozvoja cestovného ruchu realizáciou cieľov prijatých združením.
  • Názov združenia je OZ Sebechleby
  • Združenie pôsobí na území obce Sebechleby.

Dodatok zo dňa 11. júla 2008 z 12.členskej schôdze,
ktorý nahradzuje bod 3 článku 1 : Združenie pôsobí
na území regiónu Hont.

 • Sídlom združenia je Sebechleby č.10, 962 66.

Článok 2
Cieľ a činnosť združenia

 • Cieľom združenia je:
  • zastupovať záujmy členov v tuzemsku a v zahraničí
  • podieľať sa na vytváraní podmienok pre vidiecky turizmus a agroturizmus
  • vykonávanie činnosti súvisiacej so získavaním prostriedkov na rekonštrukcie existujúcich asfaltových miestnych komunikácií
  • vykonávanie činnosti súvisiacej s tvorbou spoločnej siete ubytovania, ponukou služieb CR a ostatných činností súvisiacich s rozvojom rekreačného strediska
  • organizovanie výcvikových a kvalifikačných kurzov súvisiacich s predmetom činnosti združenia
  • poskytovať svojim členom poradensko-konzultačné služby v oblasti podnikania v CR
  • metodická príprava na čerpanie grantov, realizácia grantových projektov a vyhľadávanie finančných zdrojov určených pre rozvoj vidieka
  • podpora a organizovanie kultúrno-spoločenských, športových a osvetových podujatí pre členstvo a širokú verejnosť
  • zber, archivácia, dokumentácia tradičnej ľudovej kultúry
  • zabezpečovanie a distribúcia propagačných materiálov potrebných k činnosti a rozvoju lokality (katalógy, informačné listy, bulletiny, mapy, turistický sprievodcovia, a i.)
  • vykonávanie verejnoprospešnej činnosti zameranej na vytváranie podmienok pre skvalitnenie
   produktu cestovného ruchu a zlepšenie životného prostredia súvisiacich s CR (odstraňovanie čiernych skládok, úprava zarasteného chotára, značkovanie, výstavba a údržba turistických a cyklistických chodníkov, osadzovanie máp a informačných panelov, a i.)
  • zriadenie turisticko-informačného centra
  • podieľať sa na vytváraní projektov zameraných na zvýšenie zamestnanosti a začlenenie slabých a sociálne vylúčených skupín do spoločnosti
  • zachovanie a rozmnožovanie včelej línie „Hontianka“ a vyzdvihnutie včely a jej produktov

Článok 3
Členstvo

 • Členom združenia sa môže stať každý, kto sa chce podieľať na napĺňaní cieľov združenia a súhlasí so stanovami združenia.
 • Zánik členstva v združení je možný:
  • vystúpením zo združenia písomným oznámením člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,
  • úmrtím člena združenia,
  • zánikom združenia,
  • vylúčením zo združenia na základe rozhodnutia predsedníctva, a to v týchto prípadoch:
   • člen združenia koná v mene združenia v rozpore s jeho cieľmi.
   • člen združenia poškodzuje dobré meno združenia.
   • člen združenia spôsobil svojim konaním združeniu nenapraviteľnú škodu.
   • člen združenia koná v mene združenia v rozpore s jeho cieľmi.

Článok 4
Práva a povinnosti členov

 • Člen združenia má právo najmä:
  • podieľať sa na činnosti združenia,
  • voliť a byť volený do orgánov združenia,
  • obracať sa na orgány združenia s podnetmi či sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
  • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia,
  • byť informovaný o aktivitách a hospodárení združenia.
 • Povinnosti člena sú najmä:
  • dodržiavať stanovy združenia,
  • podieľať sa na činnosti združenia,
  • platiť členské poplatky.
 • Výšku členského poplatku určuje členská schôdza.

Článok 5
Orgány združenia

 • Orgánmi združenia sú:
  • členská schôdza,
  • predsedníctvo,
  • predseda,
  • revízna komisia.
 • Volebné obdobie je na 2 roky.

Článok 6
Členská schôdza

 • Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia tvorená členmi združenia.
 • Členská schôdza:
  • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
  • volí a odvoláva predsedníctvo,
  • volí a odvoláva predsedu na návrh predsedníctva,
  • volí a odvoláva revíznu komisiu,
  • schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o činnosti a hospodárení,
  • rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia ako aj o tom, ako sa naloží s majetkom združenia po likvidácii,
  • rozhoduje v prípade sporu, ak je spornou stranou revízna komisia.
 • Zasadnutie Členskej schôdze zvoláva predseda združenia podľa potreby, najmenej však raz do roka alebo do
  jedného mesiaca, ak o to požiada najmenej 40% členov združenia.
 • V prípade nečinnosti predsedu zvoláva členskú schôdzu podľa bodu 3. tohto článku člen predsedníctva.
 • Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia.
 • V prípade, že na Členskej schôdzi nie prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia, posunie predsedníctvo začiatok Členskej schôdze o jednu hodinu.
 • Ak ani po posunutí začiatku Členskej schôdze nie prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia, rozhodujú prítomní členovia združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Článok 7
Predsedníctvo

 • Predsedníctvo združenia zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi.
 • Predsedníctvo:
  • vykonáva činnosť podľa poverenia členskej schôdze v súlade s článkom 2,
  • schvaľuje organizačný poriadok združenia,
  • je povinné robiť opatrenia na ochranu dobrého mena združenia.
 • Predsedníctvo má 3 členov, ktorý zastupujú členskú základňu v zložení:
  • predseda volený priamo členskou schôdzou (1 člen)
  • podpredseda volený priamo členskou schôdzou (1 člen)
  • hospodár volený priamo členskou schôdzou (1 člen)
 • Za člena predsedníctva môže byť zvolený len ten člen združenia, ktorý platí členské príspevky do združenia.

Článok 8
Predseda

 • Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia. Je najvyšším reprezentantom združenia vo vzťahu k národným inštitúciám, médiám, nadáciám a pod. Zjednocuje a koordinuje činnosť orgánov združenia. Predsedá členskej schôdzi združenia, zvoláva predsedníctvo združenia a predsedá mu. V odôvodnených prípadoch poveruje svojím zastupovaním člena predsedníctva.
 • Predsedu volí členská schôdza združenia z kandidátov navrhnutých členmi združenia.
 • Predseda predkladá členskej schôdzi plán práce, rozpočet a správu o činnosti združenia na schválenie.
 • Predseda ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.
 • Predseda zvoláva členskú schôdzu združenia.

Článok 9
Revízna komisia

 • Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
 • Revízna komisia:
  • kontroluje hospodárenie združenia a predkladá členskej schôdzi správu o hospodárení Združenia spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov,
  • kontroluje dodržiavanie stanov združenia a dáva členskej schôdzi návrh na odstránenie nedostatkov,
  • v prípade sporu medzi orgánmi združenia a jeho členmi plní funkciu rozhodcovského orgánu, ak nie je sám spornou stranou,
  • funkcia člena predsedníctva a člena revíznej komisie združenia je nezlučiteľná,
  • členovia revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva.
 • Revízna komisia má 3 členov volených členskou schôdzou na návrh združenia.

Článok 10
Hospodárenie združenia

 • Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 • Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom združenia podľa platných právnych predpisov.
 • Zdrojmi majetku združenia sú:
  • členské príspevky,
  • granty získané na realizáciu projektov,
  • sponzorské príspevky(dary) fyzických a právnických osôb,
  • výnosy z majetku,
  • úroky,
  • príjmy z činnosti združenia, najmä:
  • účastnícke poplatky na vzdelávacích a odborných podujatiach združenia,
  • príjmy za publikačnú a vydavateľskú činnosť združenia,
  • výnosy z hospodárskej činnosti združenia v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi,
  • služby poskytované v súlade s poslaním a cieľmi združenia.
 • Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité alebo darované len pre podporu cieľov združenia.

Článok 11
Zánik združenia

 • Združenie zaniká:
  • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
  • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
 • Pri zániku združenia likvidáciou sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor menovaný predsedom združenia. Pri likvidácii likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a zvyšný majetok združenia odovzdá protokolárne verejnoprospešnej organizácii s podobným predmetom činnosti. O tom, na ktorú organizáciu bude majetok združenia prevedený, rozhodne členská schôdza združenia. Zánik združenia oznámi likvidátor MV SR do 15 dní po ukončení likvidácie.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

 • Tieto stanovy boli schválené členskou schôdzou združenia, konanou dňa 26.10.2006 v Sebechleboch a nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

V Sebechleboch 26.októbra 2006.