Vinohradnícka osada Stará Hora

V prekrásnom a kľudnom prostredí na južnom okraji Štiavnických vrchov leží vinohradnícka osada, ktorá bola v roku 1981 zapísaná do zoznamu Pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry na Slovensku.
Osada predstavuje zriedkavo čistý charakter sústredných vinohradníckych pivníc mimo obydlia vinohradníkov. Vinohradnícka osada sa nachádza 3 km od obce Sebechleby, ktorej je súčasťou. V tejto osade miestne organizácie pár krát do roka organizujú rôzne udalosti a festivaly.
Ku hlavným pozoruhodnostiam Starej Hory patria nepochybne vínne pivnice kopané ručne do tufového podložia (sopečného pôvodu) a chyžky postavené nad nimi.

Hovorí sa: "Ak ste neochutnali starohorské samorodové víno a nezažili atmosféru v tunajších vínnych pivniciach, tak ste ani neboli na Starej Hore."

Anonym.

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Stará Hora

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Stará Hora bola vyhlásená uznesením vlády SR č. 22/81 z 21. 1. 1981. Uznesením Rady ONV vo Zvolene č. 105/83 z 8. 7. 1983 bolo schválených do ÚZKP 83 objektov z Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora a súčasne boli schválené aj Zásady pamiatkovej starostlivosti pre rezerváciu. Aktuálne boli v roku 1998 spracované Opatrenia na záchranu s obnovou Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora – Sebechleby, ktoré boli záväzným podkladom pre vypracovanie územného plánu sídelného útvaru s pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry – Sebechleby. V opatreniach bol stanovený spôsob ochrany a režim povolených činností v území pamiatkovej rezervácie a jej ochrannom pásme na základe poznania lokality Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. V extraviláne obce sa nachádzajú vinohradnícke pivnice s nadzemnou stavbou. Tie svojím stavebným materiálom, dispozíciou kontinujú archaické prvky účelových objektov charakteristických pre túto lokalitu.
Vznik sústredených vinohradníckych pivníc na jednom mieste si vynútili špecifické okolnosti historického vývoja, ku ktorému sa pridružuje i vhodné geografické prostredie s možnosťou hĺbenia pivníc v tufovom podloží. Posledných rokoch sa využívajú objekty na rekreačné účely a agroturistiku. Niekoľko objektov je pripravených ubytovať svojich hostí, ponúknuť doplnkové služby a program na voľný čas.